Polityka prywatności

Użycie przycisku „Wypróbuj” oznacza zgodę na otrzymywanie od BOTWISE.io spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-423), ul. Mokra 10 (dalej jako: „BOTWISE”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w polu formularza zawierającego ofertę BOTWISE. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest BOTWISE. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty BOTWISE drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna

W związku z zasubskrybowaniem przez Państwo newslettera na stronie internetowej pod adresem https://www.botwise.io/ prowadzonej przez spółkę działającą pod firmą BOTWISE.io spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Administrator”), niniejszym przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu danych osobowych wymaganą przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą BOTWISE.io spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-423), ul. Mokra 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000834558, NIP: 8952216674.

Dane kontaktowe: Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@botwise.io lub pisemnie na adres: BOTWISE.IO sp. z o.o., ul. Mokra 10, 51-423 Wrocław.

Podstawa prawna przetwarzania: Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie zgody.

Kategorie przetwarzanych danych: Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail.

Źródło pochodzenia danych: Wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostały przez Państwa przekazane dobrowolnie bezpośrednio Administratorowi.

Okres przez który dane będą przetwarzane: Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane będą przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem https://www.botwise.io/ oraz prowadzenia newslettera.

Odbiorcy danych: W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające nazlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisówpowszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzajądane osobowe podczas:
  • świadczenia na rzecz Administratora, doradztwa prawnego, podatkowego lub w zakresieprowadzenia działalności gospodarczej jako podwykonawcy;
  • świadczenia na rzecz Administratora usług marketingowych;
  • świadczenia na rzecz Administratora usług technicznych takich jak dostarczanie ikonserwacja systemów informatycznych Administratora.

Prawa osoby, które dane dotyczą: W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres e-mail: kontakt@botwise.io lub pisemnie na adres: BOTWISE.IO sp. z o.o., ul. Mokra 10, 51-423 Wrocław zawierając wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych wraz z Państwa danymi pozwalającymi na identyfikację.

Informacja o organie nadzorczym: Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Charakter udostępnienia danych: Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Informacja o profilowaniu: Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.