Regulamin usług Botwise

zwany dalej Regulaminem i sporządzony przez:

BOTWISE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Mokra 10, 51-423 Wrocław,posiadającym NIP: 952216674, REGON: 38582208600000, wpisaną do rejestru przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000834558, kapitałzakładowy w wysokości 5.000 zł, dalej: „BOTWISE.IO”

§ 1DEFINICJE

  1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi (jak zdefiniowano w Regulaminie) przez BOTWISE.IO.

  2. Wyrażenia użyte w Regulaminie i pisane w poniższy sposób mają następujące znaczenia:

 1. Klient – podmiot, na rzecz którego BOTWISE.IO świadczy Usługę,

 2. Umowa – umowa, na podstawie której BOTWISE.IO zobowiązuje się do świadczenia Usługi na rzecz Klienta,

 3. Platforma – interaktywny serwis do którego prawo posiada BOTWISE.IO zawierający rozwiązanie chatbot działający w chmurze AWS na terenie Unii Europejskiej, przekazany Klientowi na zasadach określonych w Regulaminie, wykonany w oparciu o technologie internetowe, wyposażony w odpowiednią grafikę, posiadający odpowiednią funkcjonalność, umożliwiający Klientowi zamieszczanie odpowiednich treści, do którego dostęp mają użytkownicy w ramach zarejestrowanych kont dostępu,

 4. Błąd - zachowanie się Platformy w sposób niezgodny z zakresem funkcjonalności. Błędem nie jest zachowanie się Platformy w sposób niezgodny z zakresem funkcjonalności Platformy będące wynikiem awarii lub błędnego działania infrastruktury informatycznej Klienta,

 5. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (CET), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (obowiązuje czas polski oraz polskie dni wolne od pracy);

 6. Naprawa – usunięcie Błędu. Naprawa obejmuje udostępnienie rozwiązania zastępczego, zapewniającego funkcjonowanie Platformy,

 7. Siła Wyższa – wszelkie, nieprzewidywalne w dniu zawarcia Regulaminu, a będące poza kontrolą Stron, zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, które całkowicie lub częściowo uniemożliwiają Stronom wywiązanie się ze swoich zobowiązań, w szczególności takie zdarzenia jak: klęski naturalne, konflikty zbrojne, strajki,

  3. BOTWISE.IO oraz Klient mogą być dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

  4. Określenia użyte w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej, mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę pojedynczą lub liczbę mnogą.

  5. Powyższa lista definicji może nie być wyczerpująca, a Regulamin może zawierać definicje innych terminów w niej wykorzystywanych.

  6. BOTWISE.IO zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

  7. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej BOTWISE.IO w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nim i pobranie go przed zawarciem Umowy.

  8. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących norm prawa przewidujących uprawnienia dla szczególnych grup przedsiębiorców (przykładowo, w prawie polskim, osób fizycznych zawierających Umowę bezpośrednio w związku z ich działalnością gospodarczą jeżeli Umowa nie posiada dla nich charakteru zawodowego). W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnymi normami prawa nie mają one zastosowania w stosunku do takich osób.

§ 2USŁUGA

  1. Usługa polega na wykonaniu przez BOTWISE.IO następujących czynności: (i) wdrożeniu Platformy u Klienta, (ii) obsługi administracyjnej Platformy, a także udzieleniu Klientowi dostępu do Platformy i przechowywaniu treści umieszczonych przez Klienta na Platformie za zapłatą przez Klienta na rzecz BOTWISE.IO wynagrodzenia określonego w Regulaminie lub Umowie.

  2. Jeżeli Platforma jest instalowana w infrastrukturze Klienta, zamiast lub obok udzielenia Klientowi dostępu do Platformy Usługa będzie polegać na udzieleniu przez BOTWISE.IO licencji na korzystanie z Platformy na warunkach określonych w Regulaminie.

  3. Umowa może być zawarta w dowolny sposób, w szczególności drogą elektroniczną przez złożenie stosownej dyspozycji na stronie internetowej BOTWISE.IO. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, chyba że Strony postanowią inaczej.

  4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy o postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Umowy.

  5. W ramach Usługi wdrożenia Platformy BOTWISE.IO zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi haseł dostępowych do Platformy, umożliwienia wprowadzania przez Klienta samodzielnie treści do Platformy oraz umożliwienia Klientowi dodawania i usuwania kont użytkowników na zasadach określonych w Platformie. Innego rodzaju wdrożenie Platformy przez BOTWISE.IO (w szczególności jej instalacja u Klienta) wymaga zawarcia odrębnej umowy.

§ 3OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI STRON

  1. Klient oświadcza, iż znany mu jest zakres funkcjonalności Platformy, zgodnie z przedstawioną przez BOTWISE.IO ofertą (którą może być również oferta na stronie internetowej BOTWISE.IO).

  2. W ramach funkcjonalności Platformy BOTWISE.IO udostępnia Klientowi możliwość tworzenia, rejestrowania i usuwania kont użytkowników na zasadach określonych na Platformie. W ramach funkcjonalności Platformy BOTWISE.IO nie udostępnia możliwości jednoczesnego (w tym samym czasie) logowania się na jednym koncie przez dwóch lub więcej użytkowników.

  3. Klient zobowiązany jest do współdziałania z BOTWISE.IO w zakresie wykonania Usługi.

  4. Klient zobowiązuje się korzystać z Platformy zgodnie z prawem, przede wszystkim zobowiązuje się nie umieszczać na Platformie treści nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich (zwłaszcza prawa własności intelektualnej).

  5. Klient oświadcza, iż zapoznał się z przedstawionymi przez BOTWISE.IO wymogami technicznymi, których spełnienie jest warunkiem sprawnego działania Platformy, oraz zapewnia, że spełnia te wymogi, a także przyjmuje do wiadomości, że BOTWISE.IO nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy i zamieszczonych w niej informacji, danych i treści, wynikające z braku spełnienia przez Klienta wymaganych warunków technicznych określonymi poniżej:

 1. Przeglądarka Google Chrome 75 i nowsze wersje, lub

 2. Opera 60 i nowsze wersje, lub

 3. Firefox 67 i nowsze wersje

  6. Przekazanie danych dostępowych do Platformy nastąpi przez ich przesłanie Klientowi na podany adres email wraz z informacją o sposobie rejestrowania/usuwania nowych użytkowników na Platformie.

  7. BOTWISE.IO ma prawo do przeprowadzania czynności modernizacyjnych i stosowania przerw utrzymaniowych. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z brakiem dostępu do Platformy w czasie przerwy utrzymaniowej.

  8. BOTWISE.IO nie ponosi odpowiedzialności za brak funkcjonalności Platformy w przypadku wystąpienia awarii. Dopuszcza się przestoje w funkcjonalności Platformy w wymiarze 10 godzin w danym miesiącu rozliczeniowym.

§ 4OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

  1. BOTWISE.IO w ramach obsługi administracyjnej Platformy zapewnia usługę usuwania Błędów.

  2. Za usunięcie Błędu uważa się usunięcie przyczyny jego powstania oraz skutków wystąpienia poprzez doprowadzenie Platformy do funkcjonowania w sposób zgodny z Umową.

  3. W przypadku wystąpienia Błędu Klient dokonuje zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@botwise.io.

  4. Zgłoszenie powinno zawierać określenie rodzaju Błędu i jego objawów. Klient może wskazać w zgłoszeniu dane pracownika Klienta, w tym adres poczty elektronicznej, z którym BOTWISE.IO powinien kontaktować się w związku z dokonanym zgłoszeniem.

  5. BOTWISE.IO dokona Naprawy w czasie technicznie, technologicznie i organizacyjnie możliwym. Naprawa i wsparcie w zakresie funkcjonalności Platformy odbywać się będzie w Dni Robocze.

§ 5LICENCJA I UDZIELENIE DOSTĘPU DO PLATFORMY

  1. BOTWISE.IO udziela Klientowi dostępu do Platformy na czas nieokreślony, co będzie polegać na umożliwieniu korzystania z Platformy przez Klienta (w tym jego pracowników lub osoby stale z nim współpracujące) zgodnie z jej funkcjonalnością, włączając w to wprowadzenie treści do Platformy.

  2. BOTWISE.IO będzie przechowywać treści Klienta na Platformie przez czas trwania Umowy.

  3. Jeżeli Platforma została zainstalowana w infrastrukturze Klienta BOTWISE.IO udziela Klientowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Platformy w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej na następujących polach eksploatacji:

 1. korzystanie z Platformy przez Klienta (w tym jego pracowników lub osoby stale z nim współpracujące), w tym wprowadzania dowolnych treści do Platformy, o ile nie są one nielegalne ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej),

 2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Platformy - wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, wprowadzanie do sieci Internet, tak aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz do sieci zamkniętych, sporządzanie kopii zapasowej i archiwalnej Platformy,

 3. określania nazwy Platformy, pod którą będzie ona wykorzystywana.

  4. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszego dostępu (a jeżeli Platforma jest instalowana w infrastrukturze Klienta dalszej licencji) do Platformy osobom trzecim, w tym franczyzobiorcom lub podmiotom powiązanym z Klientem. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw posiadanych na podstawie Umowy na podmiot trzeci.

  5. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości, BOTWISE.IO potwierdza, że celem udzielenia dostępu (licencji) jest takie ukształtowanie prawa Klienta do Platformy, aby pozwalały one na korzystanie z Platformy w pełnym zakresie jej funkcjonalności. Oznacza to, że Klient nie jest uprawniony do dokonywania w Platformie, jak i poszczególnych jej elementach i częściach, zmian, przeróbek, adaptacji, tłumaczeń, opracowań modyfikacji oraz korzystania z takich opracowań.

  6. Wygaśnięcie Umowy powoduje wygaśnięcie prawa do korzystania z Platformy, a jeżeli Platforma jest instalowana w infrastrukturze Klienta, wygaśnięcie licencji.

  7. Klient nie ma uprawnienia do modyfikacji polegającej na tłumaczeniu, podejmowaniu oraz zezwalaniu na podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia kodu źródłowego Platformy, dezasemblacji ani dekompilacji systemu.

  8. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie BOTWISE.IO nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klienta w Platformie. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Klientowi z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw własności intelektualnej do Platformy albo ich części, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tych roszczeniach BOTWISE.IO, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami.

§ 6WYNAGRODZENIE

  1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania Usług płatne jest z góry przed rozpoczęciem świadczenia Usług, a w przypadku wynagrodzenia za dalsze okresy rozliczeniowe, przed rozpoczęciem miesiąca, za który należy się wynagrodzenie (do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego).

  2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Klient zapłaci BOTWISE.IO wynagrodzenie w wysokości __________________ zł netto (słownie: _______________________________ złotych) za dany okres rozliczeniowy (przez co należy rozumieć miesiąc kalendarzowych) za udostępnienie Platformy na jednym koncie użytkownika. Składając dyspozycję zawarcia Umowy Klient wskaże ilość kont, na których chce korzystać z Platformy.

  3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wynagrodzenie z tytułu:

 1. obsługi administracyjnej,

 2. udzielenia dostępu, a jeżeli Platforma jest instalowana na infrastrukturze Klienta licencji,

 3. wdrożenia i udostępniania Platformy (chyba, że była ona wykonywana na podstawie odrębnej umowy).

  4. W przypadku zwiększenia ilości kont użytkowników przez Klienta w stosunku do ilości określonej na początku trwania Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz BOTWISE.IO za każde nowoutworzone konto użytkownika w wysokości _________ zł netto (słownie: ________________ złotych). Wynagrodzenie należne za nowoutworzone konta użytkowników nastąpi poprzez zwiększenie wysokości faktury VAT wystawianej z tytułu wynagrodzenia za kolejny okres rozliczeniowy.

  5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez BOTWISE.IO. Faktura VAT zostanie wystawiona w czternastym dniu miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy, w którym świadczone będą Usługi.

  6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy BOTWISE.IO wskazany na fakturze VAT w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia faktury VAT.

  7. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez BOTWISE.IO faktur VAT bez podpisu Klienta, a także na ich przesyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 8 Regulaminu.

  8. BOTWISE.IO udzieli Klientowi 20 % obniżki ceny w przypadku dokonania zapłaty z góry za rok świadczenia Usług przez BOTWISE.IO. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu liczby kont użytkowników w stosunku do ilości określonej przez Klienta przy zawarciu Umowy, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz BOTWISE.IO dodatkowego wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 za dodatkowe konta użytkowników (po stawce bez zniżki, o której mowa w zdaniu poprzednim). Dodatkowe wynagrodzenie płatne będzie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, tj. poprzez wystawienie przez BOTWISE.IO faktury VAT obejmującej wynagrodzenie należne BOTWISE.IO za dodatkową ilość kont użytkowników za dany okres rozliczeniowy.

  9. W przypadku skorzystania z obniżki ceny, o której mowa w ust. 8 powyżej, BOTWISE.IO wystawi fakturę VAT w dniu zawarcia niniejszej Regulaminu z 7-dniowym terminem płatności. W przypadku braku dokonania zapłaty przez Klienta całości należności BOTWISE.IO będzie miał prawo do wstrzymania świadczenia Usług na czas do dnia otrzymania zapłaty pełnej kwoty.

  10. W przypadku braku terminowego dokonania zapłaty przez Klienta należności, BOTWISE.IO będzie miał prawo do wstrzymania świadczenia Usług w kolejnym okresie rozliczeniowym na czas do dnia otrzymania zapłaty. BOTWISE.IO uprawniony jest do naliczania wynagrodzenia za okres trwania Regulaminu, niezależnie od możliwości wstrzymania świadczenia Usług.

  11. Z tytułu wstrzymania świadczenia Usług na skutek okoliczności, o których mowa w Regulaminie, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do BOTWISE.IO, w tym w szczególności roszczenie o obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 7OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

  1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim żadnych informacji oraz żadnych danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron niepodanych do wiadomości publicznej przez Stronę, której te dane i informacje dotyczą, a w szczególności handlowych, finansowych (w tym w szczególności informacji o wysokości wynagrodzenia należnego BOTWISE.IO, jeżeli różni się ono od wskazanego w Regulaminie), organizacyjnych, technicznych, technologicznych, pozyskanych przez Stronę w toku lub przy okazji realizacji niniejszej Regulaminu („Informacje Poufne”).

  2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy:

 1. Informacji, które są lub stały się powszechnie znane bez winy Strony ujawniającej,

 2. udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz w pozostałych przepadkach, gdy takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo,

 3. na których przekazanie, ujawnienie i wykorzystanie druga Strona wyraziła uprzednią zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej (przykładowo przez wysłanie maila) pod rygorem nieważności.

  3. Strony ustalają, iż osobami trzecimi są podmioty inne niż doradcy, w tym prawni lub podatkowi Stron, a także podmioty, z którymi Strona współpracuje na podstawie umów prawa cywilnego, których dostęp do Informacji Poufnych jest niezbędny ze względu na zawarcie lub realizację Umowy. Przekazanie Informacji Poufnych tym osobom jest dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego ich poinformowania o poufnym charakterze tych informacji i zobowiązania do zachowania ich poufności na zasadach określonych w niniejszej Regulaminie.

  4. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać Informacji Poufnych w innym celu niż w celu wykonania Umowy. Wykorzystywanie Informacji Poufnych w inny sposób niż określony w zdaniu poprzednim, w tym podanie do wiadomości osobom trzecim, jak również ich publikacja, jakiekolwiek inne rozpowszechnienie, nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej ze Stron, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

  5. Strony zobowiązują się do podjęcia odpowiednich kroków i zastosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia właściwej ochrony Informacji Poufnych.

  6. Każda ze Stron zobowiązuje się, na żądanie drugiej Strony, do niezwłocznego zwrócenia, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania żądania, wszystkich materiałów zawierających Informacje Poufne, w szczególności notatek, instrukcji, dokumentów, zawierających Informacje Poufne, a w przypadku ich otrzymania w formie elektronicznej do ich trwałego usunięcia, oraz do złożenia oświadczenia, iż żadnych ich kopii nie zachowała oraz że zdobyta wiedza i informacje nie zostaną wykorzystane.

  7. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu wiążą Strony przez trzy lata od wygaśnięcia Umowy.

  8. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku zachowania tajemnicy Informacji Poufnych, Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz BOTWISE.IO kary umownej w wysokości __________zł (słownie: _____________________złotych) za każde pojedyncze naruszenie, co nie wyklucza możliwości żądania naprawienia szkody, jeżeli jej wysokość przekracza wysokość kary umownej.

§ 8OSOBY DO KONTAKTU ORAZ ZAWIADOMIENIA

  1. Jeżeli Umowa, Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wszelka komunikacja pomiędzy Stronami dotycząca Usług oraz Umowy może odbywać się drogą mailową na następujące adresy:

 1. dla BOTWISE.IO: jan@botwise.io oraz dariusz@botwise.io,

 2. ze strony Klienta: adres, z którego Klient komunikował się w związku z zawarciem Umowy.

  2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami powinna być prowadzona przy użyciu funkcji „potwierdzenia odbioru” na wszystkie adresy e-mail BOTWISE.IO wskazane w niniejszym paragrafie. Pominięcie któregokolwiek z adresów e-mail powodować będzie, że korespondencja nie będzie uznana za skutecznie doręczoną do BOTWISE.IO.

  3. Za dzień dokonania powiadomienia, złożenia oświadczenia woli w formie wiadomości e-mail rozumie się dzień wprowadzenia informacji do systemu informatycznego przez nadawcę.

  4. Zmiana adresów email nie stanowi zmiany Regulaminu, lecz Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianie tych danych i adresów. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia Stronie, do której jest adresowane. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, korespondencja wysłana na adres ostatnio wskazany przez daną Stronę uznana jest za doręczoną skutecznie.

  5. Klient oświadcza, a BOTWISE.IO przyjmuje do wiadomości, że osoba wysyłająca email z adresu Klienta wskazanego powyżej jest upoważniona do składania wiążących oświadczeń woli w jego imieniu.

§ 9SIŁA WYŻSZA

  1. BOTWISE.IO nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikających z Siły Wyższej.

  2. BOTWISE.IO powołujący się na zaistnienie przeszkody, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeśli - ze względu na charakter zdarzenia Siły Wyższej - będzie to możliwe, zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w terminie do 7 (siedmiu) dni od jej zaistnienia, zawiadomić Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o wystąpieniu Siły Wyższej oraz wpływie tej przeszkody na swoją zdolność do wykonania Usług.

§ 10OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie woli wypowiedzenia Umowy.

  2. BOTWISE.IO jest uprawnione do rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez Klienta, za co należy uznać w szczególności: (i) naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych (ii) korzystanie z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Umowy, w tym umieszczanie na niej treści nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej), (iii) dokonania prób dekompilacji, dezasemblacji lub modyfikacji Platformy.

  3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązania bez okresu wypowiedzenia winno zostać dla swej skuteczności zostać przesłane na wszystkie adresy e-mail wskazane w § 8 niniejszej Regulaminu przy użyciu funkcji „potwierdzenia odbioru”.

  4. Niezależnie od rozwiązania Umowy z dowolnego powodu, wszelkie ustalenia i porozumienia, które z natury pozostają w mocy po rozwiązaniu albo które mają być realizowane lub przestrzegane po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy, w szczególności zachowują ważność postanowienia dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy Informacji Poufnych, postanowienia dotyczące możliwości obciążenia Klienta karami umownymi.

  5. W przypadku skorzystania przez Klienta ze zniżki, o której mowa w § 6 Regulaminu udzielonej mu w związku z dokonaniem zapłaty z góry za cały rok świadczenia Usług, Klient nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy przed upływem roku od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług.

  6. W przypadku skorzystania przez Klienta ze zniżki, o której mowa w § 6 Regulaminu udzielonej mu w związku z dokonaniem zapłaty z góry za cały rok świadczenia Usług, BOTWISE.IO ma prawo do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy także przed upływem roku od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług.

§ 11POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Klient jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), dalej: „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), zwanej dalej: „Ustawą”, i powierza BOTWISE.IO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Regulaminie w zbiorze danych o nazwie „kontrahenci” i „pracownicy”. Powierzone dane obejmują dane zwykłe kontrahentów Klienta oraz pracowników Klienta takie jak: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko.

  2. Klient oświadcza, iż jako administrator posiada wszelkie zasoby infrastrukturalne (w tym środki techniczne i organizacyjne), doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w danej chwili przepisami prawa Unii Europejskiej i polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i przepisów prawa polskiego regulujących sposób i zakres jego stosowania lub uzupełniających zawarte w nim regulacje.

  3. W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo, za wszelkie dane osobowe zamieszczane, przechowywane, udostępniane na Platformie, wyłączną, pełną odpowiedzialność ponosi Klient.

  4. BOTWISE.IO zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Regulaminem, RODO, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

  5. BOTWISE.IO działa w zakresie zgodnych z prawem instrukcjami Klienta i przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do jej realizacji.

  6. BOTWISE.IO nie wykonuje żadnych innych operacji na powierzonych mu danych osobowych za wyjątkiem ich przechowywania i archiwizowania przez okres trwania Umowy.

  7. BOTWISE.IO stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

  8. BOTWISE.IO oświadcza również, że zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz, że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

  9. BOTWISE.IO po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 12LICENCJA NA KORZYSTANIE Z LOGA/LOGOTYPU KLIENTA

  1. Klient udziela BOTWISE.IO nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej w czasie, licencji na korzystanie ze znaku towarowego Klienta w ramach prowadzonej przez BOTWISE.IO działalności gospodarczej w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń, wprowadzanie do sieci Internet, tak aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz do sieci zamkniętych, sporządzanie kopii zapasowej, udostępniane w szczególności na stronie internetowej BOTWISE.IO w zakładce „Klienci”, a także w szczególności na wszelkiego rodzaju portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter,

 2. w zakresie rozpowszechniania – wykorzystanie w całości lub w części w dowolnej formie do celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, publicznego udostępnienia, publicznego odtworzenia w dowolnym rozmiarze, konfiguracji, łączenia z innymi logami, zestawiania z logami/logotypami innych klientów BOTWISE.IO, uzupełniania o dowolne hasła, także poprzez zamieszczanie w dowolnych materiałach prasowych.

§ 13POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Prawem wyłącznie właściwym dla Regulaminu (w tym jej interpretacji i wykonania), stosunku prawnego, który z niej wynika i wszystkich innych kwestii związanych z Umową (w tym nieuregulowanych w Regulaminie) jest prawo polskie.

  2. Regulamin jest sporządzony w języku polskim. W przypadku sporządzenia go także w innym języku i wystąpienia rozbieżności pomiędzy polską wersją Regulaminu, a wersją sporządzoną w innym języku, ma zastosowanie polska wersja.

  3. Wszystkie spory związane z Umową w tym dotyczące jej zawarcia, wykonania lub niewykonania, skuteczności czy ważności będą rozstrzygane wyłącznie w oparciu o polskie prawo. Spory te będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w ciągu miesiąca od rozpoczęcia negocjacji lub w innym uzgodnionym terminie każda z nich może poddać sprawę rozstrzygnięciu wyłącznie przez sądy właściwy miejscowo dla siedziby BOTWISE.IO.

  4. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu (lub jego część) jest lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne. Nieważne (bezskuteczne) postanowienie oraz pozostałe postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane w sposób jak najbardziej zbliżony do celu nieważnego (bezskutecznego) postanowienia.